Ritsumeikan 2015 Special Photo Gallery

kimura
matsuda
tachibana
watanuki
ishida
naruta